ktirio-skitso

A- A A+

Κανονισμός Λειτουργίας

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου είναι η συνεργασία γονέων και κηδεμόνων των μαθητών με το Σχολείο. Η τακτική ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς για τη συμπεριφορά, τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους, αλλά και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τυχόν οικογενειακά προβλήματα (υγεία μελών της οικογένειας, σχέσεις γονέων, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά παιδιών και αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν) συμβάλλουν στη σωστή αγωγή στο Σχολείο.
Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων απο το σχολείο σχετικά με την επίδοση, φοίτηση και διαγωγή των μαθητών μας γίνεται καθημερινά και μάλιστα κατά το δυνατόν συχνότερα . Η Διευθύντρια και οι Καθηγητές του σχολείου ενημερώνουν με προθυμία και συνέπεια για τα παραπάνω όποιαδήποτε ώρα. Το χρονικό διάστημα από 10.30 έως 11.45 προσφέρεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η έναρξη των μαθημάτων του Γυμνασίου Παναιτωλίου αρχίζει καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες 08.10 πμ. και ολοκληρώνεται στις 13.50.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση και η αποδοχή της ατομικότητας μαθητών και καθηγητών είναι αξίες που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται καθημερινά στο σχολείο. Η ατομική, αλλά και η συλλογική ευθύνη (σε επίπεδο τμήματος, τάξης, σχολείου) επίσης υποστηρίζονται τόσο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τις παράλληλες δραστηριότητες του σχολείου. Επιδιώκεται οι συμπεριφορές όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να διέπονται από τις παραπάνω αξίες.
Η διαμόρφωση «μαθησιακού συμβολαίου» ανά μάθημα ή/και τμήμα (στην αρχή του σχολικού έτους) αποτελεί συμμετοχική διαδικασία για μαθητές και καθηγητές που κάνει σαφείς τις επιθυμητές και μη επιθυμητές συμπεριφορές όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η πορεία τήρησης του «συμβολαίου» αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις συνελεύσεις των τμημάτων.
Αποκλίσεις συμπεριφοράς, η άσκηση κάθε είδους βίας, η πρόκληση φθορών ή ζημιά (ή κλοπή) που θα προκαλείται από μαθητές σε πρόσωπα ή αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία του σχολείου, συμμαθητών τους ή καθηγητών, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την επιβολή κυρώσεων που στόχο έχουν να προβληματιστεί ο μαθητής για την συμπεριφορά του. Η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και η συνεργασία μαζί του αποτελούν καθήκον αλλά και υποχρέωση του σχολείου. Κυρώσεις αποτελούν οι ποινές της «Επίπληξης», της «Ωριαίας απομάκρυνσης» από το μάθημα, της «Αποβολής περισσότερων ωρών», της «Αποβολής 1-5 ημερών» και την «Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος» (Π.Δ. 104/1979, άρθρ. 26 και 27). Ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από τους μαθητές πέρα από πειθαρχικές συνέπειες επιφέρουν και οικονομική επιβάρυνση των γονέων των υπαιτίων.
Η κατάληψη του σχολείου (ακόμη και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μαθητών) είναι ποινικό αδίκημα (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 4-12-99). Το αδίκημα αυτό τιμωρείται αυτεπάγγελτα και βαρύνει τους γονείς των ανήλικων μαθητών «για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου», σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα. Η αναπλήρωση των χαμένων ημερών και ωρών (που οφείλονται κύρια σε καταλήψεις) γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας με σκοπό την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού, του μαθητή και του γονέα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του μαθήματος, δηλ τι κατέκτησε ο μαθητής, που χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, πώς να οργανώνει τη μελέτη του. Ο μαθητής αξιολογείται από:
Την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία
τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες,
τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας
τις ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

ΦΟΙΤΗΣΗ & ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. (Π.Δ. 485/1983). Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται:
1. ΕΠΑΡΚΗΣ, όταν ο μαθητής:
α. έχει σύνολο απουσιών το έτος μέχρι 64
β. έχει σύνολο απουσιών 114 από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ.3 §3 του Π.Δ. (485/83).
γ. Ειδική περίπτωση 1: έχει σύνολο απουσιών 164, από τις οποίες δικαιολογεί τις πάνω από 64 και έχει βαθμό τουλάχιστο 15 και διαγωγή κοσμιότατη. Στην περίπτωση αυτή κατ' εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατόν δέκα τέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες, που είναι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ' ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμη¬νιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15), όχι πλήρες, δηλ 14 ½.
γ. Ειδική περίπτωση 2: στην περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες...), με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες .(Υ.Α. Γ2/34293/13-4-2002).
2. ΕΛΛΙΠΗΣ και παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν ο μαθητής:
α. κάνει πάνω από 114 απουσίες και έχει όχι περισσότερες από 164, ), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής.
β. Κατ' εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις ( 214), εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώ¬νεται όπως ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (γενικό βαθμό 15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
3. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και απορρίπτεται, όταν ο μαθητής :
έχει σημειώσει πάνω από τις 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις ειδικές περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (2).
Ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει και δικαιούται να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Για δικαιολόγηση απουσιών:
Για απουσίες -λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων- έως δύο (2) ημερών αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα/κηδεμόνα, το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) μέρες το πολύ από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει της απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.
Για απουσίες άνω των δύο (2) ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση, δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. που να βεβαιώνει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, η οποία χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Προσκομίζεται το αργότερο τη δέκατη (10η )μέρα από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών: α) Όταν πραγματοποιούνται, χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο κινητά τηλέφωνα, σε λειτουργία ή απενεργοποιημένα σύμφωνα με την Γ2/132328/7-12-2006/ εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (μπορεί εφόσον το έχει μαζί του να το παραδίδει στη Δ/ντρια ή σε καθηγητή και να το παραλαμβάνει με το τέλος των μαθημάτων). Τα τηλέφωνα του σχολείου είναι στη διάθεση των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους εφόσον χρειαστεί.
Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα, βάσει νόμου, στους χώρους του σχολείου, αίθουσες, αύλειος χώρος κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι θύρες εισόδου-εξόδου παραμένουν κλειστές σύμφωνα με την Γ2/2368/9-1-07 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Έτσι διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών, αποτρέπεται η χωρίς λόγο έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμ.ία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Δ/ντρια ή καθηγητή.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η ευρύτερη κοινωνικοποίηση του μαθητή, η ενίσχυση του ενδιαφέροντός του για μάθηση, το «άνοιγμα» του στο μέλλον, η ενίσχυση της δημιουργικότητας του, η διέξοδος στις ποικίλες ανησυχίες του είναι μερικοί από τους συμπληρωματικούς σκοπούς του σχολείου.
Επιθυμία του σχολείου αλλά και των μαθητών είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων και θεματικών που αφορούν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, το περιβάλλον κ.ά. Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται στο σχολείο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σε ώρες εκτός του ωραρίου διδασκαλίας με συμμετοχή και ευθύνη των εκπαιδευτικών και προαιρετική συμμέτοχη των μαθητών.


Για το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου μας

Η Διευθύντρια
Θεοδώρα Α. Μαργάρα